Покана за редовно заседание на Общо събрание на БАМП

До 
Членовете на Общото Събрание на
Сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” - БАМП

Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 10.11.2015 г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращам покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 14.12.2015 г. от 16:00 часа в новия офис на БАМП, находящ се на следния адрес: гр. София, ул. „Поп Богомил” № 1, вх. А, ет. 4, офис 20, при следния дневен ред:

1.    Приемане на нови членове в Сдружението.

2.    Приемане на годишния отчет за 2014 г. и 2015 г. на Управителния съвет на Сдружението; 

3.    Приемане на годишния доклад за 2014 г. и 2015 г. на Контрольора на Сдружението; 

4.    Приемане на окончателния годишен бюджет на Сдружението за 2015 г. и на бюджета на Сдружението за 2016 г.; 

5.    Приемане на стратегия за работата на Сдружението през 2016 г.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. 

Управителен съвет на БАМП