Покана за редовно заседание на Общо събрание на БАМП

До
Членовете на Общото Събрание на
Сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” - БАМП

Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 01.11.2016 г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращам покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 15.12.2016 г. от 15:00 часа на адреса на управление на БАМП: гр. София, ул. „Поп Богомил” № 1, вх. А, ет. 4, офис 21, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове в Сдружението в случай на постъпили до датата на Общото събрание писмени молби до Управителния съвет за това. 

2. Приемане на годишния отчет за 2016 г. на Управителния съвет на Сдружението. 

3. Приемане на годишния доклад за 2016 г. на Контрольора на Сдружението. 

4. Приемане на текущата финансова справка за бюджета на Сдружението за 2016 г.

5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2017 г.

6. Приемане на стратегия за работата на Сдружението през 2017 г.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. 

Управителен съвет на БАМП