Покана за редовно заседание на Общо събрание на БАМП

До
Членовете на Общото Събрание на
Сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” - БАМП

Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 14.09.2017 г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращам покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 26.10.2017 г. от 14:00 часа в офиса на БАМП, находящ се на следния адрес: гр. София, ул. „Поп Богомил” № 1, вх. А, ет. 4, офис 21, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение на УС на БАМП за прекратяване на членството на “Токсити Рекърдс“ ЕООД в Сдружението поради отпадане на основание чл. 21, б. „б“, предложение първо от Устава на Сдружението.
2. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за периода 01.01-30.09.2017 г.
3. Приемане на доклад на Контрольора за периода 01.01-30.09.2017 г.
4. Приемане на финансово-счетоводен отчет на Управителния съвет на Сдружението и на Контрольора по изпълнение на бюджета на Сдружението за периода 01.01-30.09.2017 г.
5. Приемане на стратегия за работата на Сдружението през 2018 г.
6. Приемане на годишен бюджет на Сдружението за 2018 г.
7. Избор на нов Управителен съвет и Контрольор на Сдружението.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Управителен съвет на БАМП