Устав на БАМП PDF Печат Е-поща

Годишен финансов отчет на БАМП за 2015г. 

Годишен финансов отчет на БАМП за 2014г. 

Годишен финансов отчет на БАМП за 2013г. 

Годишен финансов отчет на БАМП за 2012 г.

 

У С Т А В

на

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
                         
Чл.1. Сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ”, наричано по-долу за краткост АСОЦИАЦИЯТА, е доброволно неполитическо сдружение с нестопанска цел.

Чл.2. АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице, осъществяващо своята дейност в частна полза, на основата на действащото законодателство, на Устава и оперативните решения на управителните органи.
                 
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3. (1) Наименованието на АСОЦИАЦИЯТА е СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ”, съкратено Б.А.М.П.

(2) Наименованието на АСОЦИАЦИЯТА, изписано на латиница и в превод на английски език е: BULGARIAN ASSOCIATION OF THE MUSIC PRODUCERS – BAMP.

(3) Наименованието, седалището и адреса, както и други данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер се съдържат във всяко писмено изявление на АСОЦИАЦИЯТА.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ

Чл.4. Седалището на АСОЦИАЦИЯТА се намира в гр.София, Република България.

ІV. СРОК

Чл.5. АСОЦИАЦИЯТА се учредява без срок или предварително условие.

V. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Чл.6. АСОЦИАЦИЯТА представлява и защитава правата и интересите  на своите членове в областта на авторското право и сродните му права.

Чл.7. Основна цел на АСОЦИАЦИЯТА е да защитава от незаконно използване продуктите, върху които нейните членове имат авторски или сродни права, както и да пропагандира значението и защитата на авторското право в Р. България.

VІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.8. За постигане на целите си АСОЦИАЦИЯТА:
а) води кампании за приемане и усъвършенстване на законодателството в областта на авторското право и сродните му права и координира и осъществява антипиратската дейност на звукозаписната индустрия;
б) подпомага компетентните държавни и правораздавателни органи в борбата с “интелектуалното пиратство” като съдейства за прилагането на нормативните актове в областта на интелектуалната собственост и в случаи на констатирани  нарушения сезира компетентните органи за тях;
в) създава механизми за защита на правата на своите членове от различните форми на “интелектуално пиратство”;
г) информира своите членове за законодателството в областта на авторското и сродните му права в други държави и ги запознава с въведените в тези държави мерки и механизми за прилагането му;
д) съдейства за довеждането до знанието на обществеността на международни конвенции, споразумения и други международни актове, отнасящи се до дейността на нейните членове и борбата с интелектуалното пиратство и съдейства за присъединяването към тези актове и тяхното прилагане;
е) обсъжда и предоставя на компетентните държавни органи експертни заключения, съдържащи съгласувано мнение на своите членове относно законодателството в областта на интелектуалната собственост;
ж) информира своите членове за дейността на чуждестранни сродни на АСОЦИАЦИЯТА организации, както и на международните организации, представляващи и защитаващи правата и интересите на продуцентите и разпространителите на звукозаписи и музикална видео-продукция, установява контакти с тях и представлява АСОЦИАЦИЯТА и нейните членове пред тях;
з) съдейства за осъществяването на контакти с организаторите на международни прояви, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА и участва чрез свои представители в тях;
и) предприема инициативи и кампании за развитието на легитимния музикален пазар, в това число и чрез провеждането на проучвания и изготвянето на класации, включително класации за излъчване, които отразяват обективното състояние на пазара и служат за отправна точка при определяне на основните насоки в дейността на АСОЦИАЦИЯТА в защита на правата и законните интереси на нейните членове;
й) противодейства на всички опити за установяване на монопол (в това число и държавен) в областта на звукозаписната индустрия;
к) следи за спазване на правилата на "честния бизнес", информира за проявите на нелоялна конкуренция от страна на членове на АСОЦИАЦИЯТА или на външни физически или юридически лица и съдейства за предотвратяването на възникналите във връзка с това спорове - преди всичко чрез диалог и взаимноприемлив компромис между заинтересованите страни;
л) съдейства за разрешаване на възникнали спорни въпроси между нейните членове, включително и като привлича специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване;
м) представлява своите членове пред съда и другите административни и правораздавателни органи, когато изрично е упълномощена от своите членове;
н) спомага за повишаване на квалификацията на кадри, работещи в областта на звукозаписната индустрия и държавните и правораздавателни органи

Чл.9. В изпълнение на своите цели АСОЦИАЦИЯТА работи в тясно сътрудничество с държавните и правораздавателни органи, обществени организации, културни институции, както и с други сдружения, работещи в областта на развлекателната индустрия.

VІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10. Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде всяко българско юридическо лице или физическо лице или чуждестранно юридическо лице, което:
а) е продуцент на звукозаписи или по силата на договор с продуцент е придобило права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи;
б) осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на българското законодателството в областта на авторското право и сродните му права, приема Устава, спазва решенията на ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА и редовно плаща членския си внос;
в) не членува в друга организация на територията на Република България, поставяща си същите или сходни цели и задачи с тези на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.11. (1) Учредителите на АСОЦИАЦИЯТА са нейни членове от момента на възникване на юридическото лице.

(2) По отношение на учредителите на АСОЦИАЦИЯТА се прилагат изискванията на чл.10.

Чл.12. (1) Приемането на нови членове в АСОЦИАЦИЯТА се извършва по решение на Общото събрание въз основа на писмена молба до Управителния съвет.

(2) Молбата по предходния член трябва да бъде придружена от съответните документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.10 от настоящия Устав.

(3) Управителният съвет представя молбата за разглеждане и гласуване на първото следващо редовно заседание на Общото събрание.

(4) Решението за приемане на нови членове се взема с мнозинство от присъстващите членове на Асоциацията.

(4) Членственото правоотношение възниква от момента на гласуване на молбата.

Чл.13.  Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има право:
а) да участва в дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
б) да избира и бъде избиран в ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА;
в) да иска отмяна на незаконни и противоречащи на Устава решения и действия на ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА;
г) свободно и публично да изразява и отстоява становища относно дейността на АСОЦИАЦИЯТА и нейните органи, както и да прави предложения, възражения и препоръки;
д) при поискване, да получава от ръководните органи пълна информация относно цялостната дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
е) да търси и получава защита и съдействие от страна на АСОЦИАЦИЯТА по всички проблеми и спорни въпроси възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност;
ж) да получи членско удостоверение;

Чл.14. АСОЦИАЦИЯТА, както и всеки неин член поотделно кандидатства за членство в Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI).
Чл.15.  Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА е длъжен:
а) да спазва Устава и Решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА;
б) стриктно да съобразява своята дейност с изискванията на българското законодателство областта на авторското право и сродните му права, както и с международните актове в областта на интелектуалната собственост, по които Република България е страна;
в) да съдейства за постигането на целите на АСОЦИАЦИЯТА;
г) да участва в цялостната дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
д) да пази и утвърждава доброто име на АСОЦИАЦИЯТА и да не извършва дейности, които биха могли да възпрепятстват реализирането на основните цели на АСОЦИАЦИЯТА;
е) редовно да плаща периодичните членски вноски, определени от Общото събрание;
ж) да взема участие в заседанията на Общото събрание или да изпраща писмено упълномощен представител;
з) своевременно да уведомява АСОЦИАЦИЯТА за всички настъпили промени по отношение на неговия субект (име/наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, представителство и др.п.), като в случай, че тези промени подлежат на вписване, предостави заверено копие от документа, удостоверяващ вписването им.

Чл.16. Всеки член може доброволно да прекрати членството си в АСОЦИАЦИЯТА въз основа на писмена молба до Управителния съвет, сочеща датата, от която членственото правоотношение се счита за прекратено. Внесените до момента на напускането средства не подлежат на връщане.
Чл.17. (1) Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен когато:
а) грубо или ситемно нарушава Устава и/или не спазва решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА;
б) нарушава българското законодателство в областта на авторското право и сродните му права и международните актове в областта на интелектуалната собственост, по които Република България е страна;
в) извършва действия, които накърняват доброто име на АСОЦИАЦИЯТА и възпрепятства постигането на нейните цели;
г) злоупотребява със средства на АСОЦИАЦИЯТА;

(2) Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен по предложение на ръководните органи или друг член на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) Предложението по предходната алинея трябва да бъде мотивирано, направено в писмена форма и депозирано пред Управителния съвет.

(4) Предложеният за изключване член се уведомява за постъпилото предложение. В срока до свикването на следващото Общото събрание той има право да подаде до Управителния съвет писмено становище по предложението за неговото изключване от АСОЦИАЦИЯТА.

(5) Предложението по ал. 2 и писменото становище по ал. 4 се разглеждат на първото следващо редовно заседание на Общо събрание на АСОЦИАЦИЯТА.

(6) Решението за изключвяане се взема от Общото събрание с мнозинство от присъстващите членове на АСОЦИАЦИЯТА. Предложеният за изключване член не участва в гласуването.

(7) Внесените до момента на изключването средства не подлежат на връщане.

Чл.18. (1) Членството в АСОЦИАЦИЯТА се прекратява автоматично, когато компетентен съд постанови, че в нарушение на българското и международно законодателство в областта на авторското право и сродните му права, член на АСОЦИАЦИЯТА извършва или по друг начин участва в производството и/или разпространението на звуко и видео носители, в които са включени защитени звукозаписи или друга музикална видео-продукция.

(2) Членственото правоотношение се прекратява от момента на влизане в сила на съдебното решение.

(3) Внесените до момента на прекратяване на членственото правоотношение средства не подлежат на връщане.
Чл.19. Напуснал член може да бъде приет отново в АСОЦИАЦИЯТА след изтичане на 6 (шест) месеца от неговото напускане. Приемането се извършва по общия ред, предвиден в настоящият Устав.
Чл.20. Изключен член може да бъде приет отново в АСОЦИАЦИЯТА след изтичане на 18 (осемнадесет) месеца от неговото изключване. Приемането се извършва по общия ред, предвиден в настоящият Устав. При гласуване на решението Общото събрание трябва да прецени дали са отстранени причините довели до изключване от АСОЦИАЦИЯТА и дали съществуват предпоставки за повторно извършване на същите или други нарушения.

Чл.21. Членството се прекратява и в следните случаи:
а) при смърт на член на АСОЦИАЦИЯТА – физическо лице или
поставянето му под пълно запрещение, както и с прекратяването на юридическото лице на организация – член на АСОЦИАЦИЯТА или обявяването му в несъстоятелност;
б) при отпадане поради системно неучастие (неявяване на
три последователни заседания на Общото събрание или на Управителния
съвет без предварително писмено уведомление) в дейността на
АСОЦИАЦИЯТА, което се установява от протоколите от заседанията.

VІІІ. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА
АСОЦИАЦИЯТА

Чл.22. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от право на собственост, други вещни права, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, търговски марки и други права и задължения.

Чл.23. (1) АСОЦИАЦИЯТА се финансира от дейността си, членски
внос, спонсорство, дарения, доброволни пожертвувания от страна на членовете на АСОЦИАЦИЯТА и финансова помощ от страна на други сдружения със сходни цели от страната и чужбина.
(2) АСОЦИАЦИЯТА може да финансира дейността си и посредством допълнителна стопанска дейност, постъпленията от която ще се използват за постигане на определените от Устава на АСОЦИАЦИЯТА цели.

(2) Финансови средства извън членския внос могат да бъдат предоставяни на АСОЦИАЦИЯТА и под условие. Когато предоставянето им е под условие, те се изразходват съобразно волята на дарителя, в случай че тя не противоречи на Устава и е съвместима с годишната програма на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) Източниците за финансиране няма да противоречат на статута на АСОЦИАЦИЯТА, като Сдружение с нестопанска цел.

Чл.24. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание
в съответствие с бюджета на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.25. (1) Членският внос в АСОЦИАЦИЯТА е в размер на 1000 (хиляда) лева на месец.

(2) За членовете на АСОЦИАЦИЯТА, които същевременно са членове на Дружеството за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите- изпълнители “ПРОФОН”, членският внос е в размер на 100 (сто) лева на година.

Чл.26. Разходите на АСОЦИАЦИЯТА се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание.

ІХ. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл.27. АСОЦИАЦИЯТА се изгражда на принципа на свободното сдружаване и подчинява дейността си на законодателството на Република България и настоящия Устав.

Чл.28.(1) Органи на АСОЦИАЦИЯТА са Общото събрание, Управителният съвет и Контрольорът.

(2) Текущото оперативно ръководство на АСОЦИАЦИЯТА се осъществява от Изпълнителен директор, чиито права и задължения се определят от настоящия Устав и от Управителния съвет.

(3) АСОЦИАЦИЯТА се представлява пред трети лица и организации заедно и поотделно от Председателя на Управителния съвет или упълномощен от него член на Управителния съвет и от Изпълнителния директор.

Х. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.29. Върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА е Общото събрание.

Чл.30. Общото събрание се състои от всички членове на АСОЦИАЦИЯТА или техни законни представители.
Чл.31. (1) Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

(2) Редовно заседание на Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет в населеното място, в което се намира седалището на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) Извънредни заседания на Общото събрание се свикват при необходимост
по инициатива на Управителния съвет, по искане на Контрольора, Изпълнителния директор или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на АСОЦИАЦИЯТА. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните или натоварено от тях лице.

Чл.32. Общото събрание:
а) приема, изменя и допълва Устава;
б) приема други вътрешни актове;
в) определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контрольора;
г) приема и изключва членове;
д) приема основните насоки за дейността на АСОЦИАЦИЯТА и годишната програма за работата й;
е) приема годишния  бюджет на АСОЦИАЦИЯТА;
ж) обсъжда и приема отчета за дейността на Управителния съвет и доклада на Контрольора;
з) определя размера и дължимостта на членския внос и имуществените вноски;
и) взема решение за откриване и закриване на клонове;
к) взема решение за преобразуване или прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА;
взема решение за участие в други организации;
л) отменя решения на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността й;
м) разглежда и решава случаите на нелоялна конкуренция и нарушаване на правилата на "честния бизнес" и предприема необходимите мерки за тяхното отстраняване;


(2) Правата на Общото събрание по ал.1, б.. а), в), е), ж), лк) и мл) не могат да се прехвърлят на други органи на АСОЦИАЦИЯТА.


Чл.33. Общото събрание се свиква от Управителния съвет с писмена покана, обнародвана в Държавен вестник най-малко един месец преди насрочения ден на заседанието, в която се посочва дневният ред, датата, часът и мястото за провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква. В срок най-малко един месец преди датата на провеждане на Общото събрание поканата се изпраща по пощата с известие за доставяне до членовете на АСОЦИАЦИЯТА на посочения от тях адрес на управление или адрес за кореспонденция. В същия срок поканата се публикува на Интернет страницата на АСОЦИАЦИЯТА и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.34. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно проведено, независимо от броя на явилите се членове.

Чл.35. (1) Всеки член има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи
или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от един член в Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно, определящо обема на представителната му власт.

(4) Гласуването е явно, освен при избора на ръководни органи,
когато е тайно. Тайно гласуване при решаване на други въпроси може да бъде допуснато с единодушно решение на всички присъстващи членове.

(5) Решенията на Общото събрание за изменение и допълване на Устава и за реорганизацията и прекратяването на АСОЦИАЦИЯТА се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(6) Решенията по всички останали въпроси се вземат от Общото събрание с мнозинство от присъстващите.

(7) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени  в обявения в поканата дневен ред.

(8) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага, когато въпросите касаят отстраняването на членове на Управителния съвет и избирането на нови членове вместо тях.

Чл.36. (1) Решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на АСОЦИАЦИЯТА или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

(2) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на АСОЦИАЦИЯТА от всеки неин член или неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.
 
ХІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.37. Висш изпълнителен орган на АСОЦИАЦИЯТА е Управителният съвет.

Чл.38. Управителният съвет се състои от 5  души – представители на членуващите в АСОЦИАЦИЯТА юридически лица или еднолични търговци. Те се избират за срок от 3 (три) години.

(2) В Управителния съвет може да има само по един представител на
член-юридическо лице.

(3) Членовете на Управителния съвет не могат да се намират помежду си в отношения на брак или родство до трета степен по права и съребрена линия.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде сменен от Общото събрание и преди изтичане на мандата му, когато не е в състояние да участва в работата на Управителния съвет, действа в разрез със задълженията си, предвидени в настоящия Устав или когато други важни причини налагат това.

Чл.39. Управителният съвет:
а) представлява АСОЦИАЦИАЦИЯТА, както и определя обема на представителната власт на отделни нейни членове;
б) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
в) разпорежда се с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА при спазване изискванията на устава;
г) определя реда и организира извършването на дейността на АСОЦИАЦИЯТА и носи отговорност за това;
д) подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджет, контролира усвояването на утвърдения бюджет и на финансовите средства, предоставени на АСОЦИАЦИЯТА;
е) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
ж) поддържа връзка с държавните органи и организации;
з) определя адреса на АСОЦИАЦИЯТА;
и) избира от своя състав Председател за срок равен на мандата на Управителния съвет;
к) избира и назначава Изпълнителния директор и урежда с договор размера на месечното му възнаграждение, начина и сроковете на заплащане;
л) подготвя и свиква Общото събрание съгласно изискванията на закона и Устава;
м) взема решение за участие на АСОЦИАЦИЯТА в други организации;
мн) взема решения по други важни въпроси касаещи оперативното управление на АСОЦИАЦИЯТА;
но) изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл.40. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при мотивирано писмено искане на Контрольора или на една трета от членовете му. Ако председателят не свика Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Председателят уведомява останалите членове на Управителния съвет най-малко три дни преди заседанието, като посочва датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието.

(3) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 40, букви. в) и г) се вземат с мнозинство от всички членове.

(5) Контрольорът и Изпълнителният директор участват в заседанията на Управителния съвет и вземат отношение по разглежданите въпроси със съвещателен глас.

Чл.41. Председателят на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от три последователни мандата, съвпадащи по срок с мандата на Управителния съвет.
Чл.42. Мандатът на Председателя на Управителния съвет се прекратява:
а) по негово желание, заявено писмено пред Общото събрание;
б) когато действа в разрез със задълженията си и с това възпрепятства постигането на целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА;
в) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си.

ХІІ. КОНТРОЛЬОР

Чл.43. (1) По решение на Общото събрание се избира Контрольор, който е висш контролен орган на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Контрольорът трябва да бъде представител на членуващо в АСОЦИАЦИЯТА юридическо лице или едноличен търговец. Той се избира за срок от 3 (три) години, съвпадащи с мандата на избралия го Управителен съвет.

Чл.44. Контрольорът следи за изпълнението на настоящия Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, проверява финансовото състояние на АСОЦИАЦИЯТА, грижи се за опазване и целесъобразно разходване и използване на средствата й и упражнява контрол върху цялостната дейност на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.45. Контрольорът уведомява писмено членовете на Общото събрание най-късно в едноседмичен срок от постъпването на искането на член на Общото събрание за извършване на контролни действия и за решението си по отношение на направеното искане.

ХІІІ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.46. Изпълнителният директор:
а) организира, ръководи, координира  и контролира текущата дейност на АСОЦИАЦИЯТА съобразно предвидените в настоящия устав цели и задачи на АСОЦИАЦИЯТА и приетите от Общото събрание и Управителния съвет решения;
б) усвоява годишния бюджет и другите финансови средства на АСОЦИАЦИЯТА;
в) разкрива, оперира и закрива банкови сметки в лева и валута по решение на Управителния съвет;
г) участва в преговори и изготвя съпътстващата документация;
д) сключва договори в предмета на дейност на АСОЦИАЦИЯТА, включително и договори за кредит в размер, определен от Управителния съвет;
е) осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина;
ж) упълномощава трети лица да представляват АСОЦИАЦИЯТА, когато е необходимо в случай на съдебни процедури или пред други лица и институции;
з) взема решения по текущи въпроси;
и) подготвя годишен отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА и го представя на Управителния съвет;
к) съдейства на Управителния съвет при изготвянето на годишния бюджет и програмата на АСОЦИАЦИЯТА;
л) представлява АСОЦИАЦИЯТА пред трети лица и организации;
м) сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на АСОЦИАЦИЯТА, съгласно утвърденото от Управителния съвет щатно разписание, стимулира, налага дисциплинарни наказания и командирова служителите в съответствие с нормативната уредба.
н) утвърждава инструкции за организиране на вътрешния трудов ред и начина на водене на документооборота, счетоводната отчетност, кореспонденцията и др.

ХІV. ИЗТИЧАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯ

Чл.47. При изтичане на пълномощията на Управителния съвет, Председателя и Контрольора на АСОЦИАЦИЯТА, същите изпълняват функциите си до избирането на нови такива от Общото събрание.

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.48. АСОЦИАЦИЯТА се прекратява по решение на Общото събрание. АСОЦИАЦИЯТА може да бъде прекратена и при условията на чл.13  от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.49. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА имуществото й, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете й съответно на размера на платените от тях членски вноски през последната
финансова година.

ХVІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ на 09 януари 1996г.

Уставът е изменен и допълнен на Общо събрание на
АСОЦИАЦИЯТА на 13 декември 2001г.

Уставът е изменен и допълнен на Общо събрание на
АСОЦИАЦИЯТА на 29 септември 2003г.

Уставът е изменен и допълнен на Общо събрание на
Б.А.М.П., проведено на 12 април 2005г.

Уставът е изменен и допълнен на Общо събрание на
Б.А.М.П., проведено на 19 януари 2007г..

Уставът е изменен и допълнен на Общо събрание на
Б.А.М.П.,проведено на 20 декември 2007г.

Уставът е изменен и допълнен на Общо събрание на Б.А.М.П., проведено на 10 април 2008 г.

Уставът е изменен и допълнен на Общо събрание на Б.А.М.П., проведено на 14 май 2009 г.