Творческият и културен сектор в Европа изразяват сериозна загриженост от Общия подход на Съвета на ЕС към Акта за цифрови услуги /DSA/

През последните 12 месеца Съветът на ЕС и Европейският парламент обсъждат изготвения от  Европейската комисия проект за  Акт за цифровите услуги  /DSA- Digital Services Аct/.  Целта на първоначалния проект за DSA е въвеждането на хоризонтална рамка за всички категории съдържание, продукти, услуги и дейности в цифрова среда, създаването на правила за отчетност и прозрачност за онлайн платформите, като се актуализират  техните отговорности и се осигури по-безопасна и по-надеждна онлайн среда, в това число и чрез въвеждане на ефективни задължения за борба с незаконното съдържание онлайн. Актът е един комплексен инструмент, който има много важно значение за всички културни индустрии и за защитата на произведенията и другите защитени обекти при използването им в цифрова среда. 

Макар и да не изглежда така на пръв поглед поради хоризонталния характер на DSA, за европейския творческия сектор значението на DSA би могло да се сравни с това на Директивата за Единния цифров пазар /DSM/ от 2019 г., която държавите-членки  трябваше да транспонират в законодателствата си до юни 2021 г. Основната разлика между тях, като тип правни инструменти, е че  DSA е предвиден да действа не като директива, а като регламент, тоест акт, който се прилага директно от държавите-членки, и съответно не се предвижда транспониране в националното законодателство.

Именно важността на този Акт за творческия сектор и очакванията той да доведе до подобряване на цифровата среда за използване на защитено от интелектуална собственост съдържание, е причината неговото обсъждане да бъде следено с особено внимание от европейските творчески организации. На 26 октомври творческият и културен сектор в Европа излязоха с обща позиция към европейските институции, изразявайки безпокойство, че направените в последно време предложения отслабват съществуващата рамка и всъщност са „стъпка назад и пропусната възможност“.

Приетият от Съвета на ЕС Общ подход към DSA на 25 ноември 2021 г. предизвика нова реакция на творческия и културен сектор в Европа, чрез обща позиция на 26 представителни европейски организации, в които членуват и немалко български творчески организации.

Ето и неофициален превод на писмото им на български език:

 

Творческият и културен сектор в Европа изразяват сериозна загриженост от  Общия подход на Съвета на ЕС към Акта за цифрови услуги /DSA/  

25 ноември 2021 г

 

Ние сме широка коалиция от организации от творческия и културния сектор в Европа, които представляват музикални, аудио-визуални, литературни и визуални автори и изпълнители; издателства на литература, музикални, научни, технически и медицински произведения; записана музика, филмови и телевизионни продуценти, собственици на спортни права; дистрибутори и фото агенции.

Ние сме силно загрижени, че Общият подход към Акт за цифровите услуги  (DSA), приет днес от Съвета на ЕС, не успява да постигне първоначалната цел на DSA за установяване на по-голяма отчетност за онлайн платформите и за създаване на по-безопасна и по-надеждна онлайн среда.

Парадоксално е, че някои от предложените изменения биха имали точно обратния ефект. Те биха отслабили настоящия режим на отговорност и биха имали пагубно въздействие върху съществуващите стандарти и добри практики за справяне с незаконно съдържание и дейности в някои области, включително онлайн нарушения на авторски права и сродни права.

Сред точките, които предизвикват нашата загриженост, има три конкретни въпроса, на които бихме искали да обърнем внимание. А именно:

1. Въвеждането на принципа „безопасно пристанище“ /safe harbour/ за търсачките, наред с „caching“ services, в член 4 от DSA,  би било в противоречие с общия политически ангажимент на ЕС да не променя или разширява ограниченията на отговорността съгласно Директивата за електронната търговия. Целта за повишаване на отчетността на търсачките трябва да бъде постигната чрез въвеждането на ефективни задължения за надлежна проверка, а не чрез превръщането им в бенефициенти на един широк и неоправдан имунитет („безопасно пристанище“/safe harbour). Това „безопасно пристанище“ реално ще падне под нивото на отговорност, предвидено от някои съществуващи национални мерки и задължения за търсачките, по отношение на ефективно премахване на незаконно съдържание ще премахне всички стимули за търсачките да спрат да позволяват достъп до незаконно или вредно съдържание – и да печелят пари от тази дейност. 

2. Предложенията, че посредническите услуги могат да продължат да се възползват от привилегиите на „безопасното пристанище“, дори когато не спазват задълженията си за надлежна проверка, ще премахнат всички реални и значими стимули, които биха могли да имат въздействие в мотивацията за спазване на задълженията съгласно DSA. Отговорното поведение е и трябва да продължи да бъде фактор за оценка на допустимостта на „безопасните пристанища“.

3. Липсата на амбиция да се установят истински ефективни задължения за „надлежна проверка“ води до неотразяване на широкия обхват на незаконната дейност, която се извършва онлайн. Разширяването на обхвата на приложение на задълженията за гарантиране на проследимостта на бизнес потребителите („Опознай своя бизнес клиент“/KYBC) е необходимо за справяне със сериозния проблем с незаконните оператори, действащи в търговски мащаб и криещи се зад фалшиви самоличности. Трябва също така да се въведат по-ефективни инструменти, когато става въпрос за справяне с измамници, повторни нарушители и със системни незаконни дейности. Следва да се създаде смислен механизъм за прилагане на тези задължения, за да се гарантира, че потребителите в ЕС са изложени възможно най-малко на незаконно съдържание, услуги и продукти.

DSA е уникална възможност за ЕС да създаде сигурна и добре функционираща онлайн среда, която позволява на нашия творчески сектор да расте в Единния цифров пазар на ЕС. Поради това е изключително важно държавите-членки, заедно с други съ-законодатели, да преоценят гореспоменатите предложения.

 

Оригиналният текст на писмото ще намерите ТУК.