Покана за редовно Общо Събрание на БАМП - 10.03.2022 г. от 16:00 часа

Сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” - БАМП

Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 10 февруари 2022 г., с настоящото и в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, изпращаме покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението. Отчитайки продължаващата епидемична обстановка в страната и в съответствие със съдебната практика, Общото събрание ще се проведе дистанционно чрез видеоконферентна връзка чрез платформата Зум/Zoom, предоставяща контролиран достъп чрез съответно име на потребител и парола на всеки член на ОС на БАМП.

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

 

 

Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 10 март 2022 (четвъртък) г. от 16:00 часа, което ще се проведе присъствено чрез видеоконферентна връзка чрез платформата Зум/Zoom посредством следния контролиран достъп: електронен адрес за видеоконферентна връзка https://zoom.us/j/91939760564?pwd=Z2hFN0JYOWdpNDFIcCtMSEFqQ2htdz09. Идентификатор на срещата/Meeting ID: 919 3976 0564, Парола: 661416, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на консолидиран отчет за дейността на Управителния съвет на БАМП за периода 01.01-31.12.2021 г., в това число отчет за дейността през 2021 г., касаещ изпълнените дейности и постигнатите резултати по одобреното проектно предложение по договор от 06.2021 г. между БАМП и ПРОФОН.
  2. Приемане на доклад на Контрольора на БАМП за периода 01.01-31.12.2021 г.
  3. Приемане на финансово-счетоводен отчет с натрупване към 31.12.2021 г. на Управителния съвет и на Контрольора на БАМП по изпълнение на бюджета на Сдружението за периода 01.01-31.12.2021 г., в това число по отношение на разходването на отпуснатите средства по договор от 04.06.2021 г. между БАМП и ПРОФОН.
  4. Приемане на ГФО на БАМП за 2021 г.
  5. Приемане на междинен отчет за периода декември 2021 – февруари 2022, касаещ изпълнените дейности и разходването на отпуснатите средства съобразното одобреното проектно предложение по Договор от 16.11.2021 г. и Анекс № 1 от 03.12.2021 г. към него между БАМП и ПРОФОН за реализиране на секторни инициативи в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи съобразно Решение № 13 на Общото събрание на ПРОФОН, проведено на 26.05.2021 г.
  6. Приемане на Стратегия за основните направления в работата на БАМП през 2022 г., в това число на Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2022 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.
  7. Приемане на годишен бюджет на БАМП за 2022 г., в това число и на предложение за годишен бюджет към Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2022 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.   

 

 

 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 17:00 ч., на същото място (видеоконферентна връзка чрез платформата Zoom посредством следния контролиран достъп: електронен адрес за видеоконферентна връзка https://zoom.us/j/91939760564?pwd=Z2hFN0JYOWdpNDFIcCtMSEFqQ2htdz09, Идентификатор на срещата/Meeting ID: 919 3976 0564, Парола: 661416) и при същия дневен ред.

 

Управителен съвет на БАМП