Покана за редовно общо събрание на БАМП - 9 март, 14.00 ч.

Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 09.02.2023 г. с настоящото и в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, изпращаме покана за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Сдружението.

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

 

Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 09 март 2023  г. (четвъртък) от 14:00 часа на адреса на управление на БАМП, находящ в гр. София, ул. „Поп Богомил” № 1, вх. А, ет. 4, офис 21, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на консолидиран отчет за дейността на Управителния съвет на БАМП за периода 01.01-31.12.2022 г., в това число отчет за дейността през 2022 г., касаещ изпълнените дейности и постигнатите резултати по одобреното проектно предложение по договор от 05.2022 г. между БАМП и ПРОФОН. Приемане на доклад на Контрольора на БАМП за периода 01.01-31.12.2022 г.
  2. Приемане на финансово-счетоводен отчет с натрупване към 31.12.2022 г. на Управителния съвет и на Контрольора на БАМП по изпълнение на бюджета на Сдружението за периода 01.01-31.12.2022 г., в това число по отношение на разходването на отпуснатите средства по договор от 09.05.2022 г. между БАМП и ПРОФОН.
  3. Приемане на ГФО на БАМП за 2022 г.
  4. Приемане на междинен отчет за периода март 2022 г. – февруари 2023 г., касаещ изпълнените дейности и разходването на отпуснатите средства съобразното одобреното проектно предложение по Договор от 16.11.2021 г. и Анекс № 1 от 03.12.2021 г. към него между БАМП и ПРОФОН за реализиране на секторни инициативи в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи съобразно Решение № 13 на Общото събрание на ПРОФОН, проведено на 26.05.2021 г.
  5. Приемане на Стратегия за основните направления в работата на БАМП през 2023 г., в това число на Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2023 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи. 
  6. Приемане на годишен бюджет на БАМП за 2023 г., в това число и на предложение за годишен бюджет към Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2023  г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.   
  7. Избор на нов Управителен съвет и Контрольор на Сдружението.
  8. Разглеждане на заявления за членство в Сдружението.

 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

         

Управителен съвет на БАМП